جمال بامداد روشن

مدیر عامل پادیر سازه ارومیه

نظرات