فرهاد صادقی دلویی

مدیر عامل پارت ایستا توس

نظرات