مجید همدانی مهربانی

مدیر عامل پارسا نصر همدان

نظرات