مهندس فرهاد ثقفی

مدیر عامل پارسیان سازه مازند

نظرات