فریدون ابرار علیزاده

مدیر عامل پاطاق سازه همدان

نظرات