مهندس سلیمان سلیمانی

مدیر عامل پالاد بتن قائم شهر

نظرات