مهندس حمیدرضا باقرنژاد

مدیر عامل پالند سازان شمال

نظرات