مهندس منوچهراصغرقاجاری

مدیر عامل پایا چین خزر

نظرات