مرتضی رضاپور اوصالو

مدیر عامل پایه گستر ارومیه

نظرات