شهاب الدین ماجدیان

مدیر عامل پردیس برج اکباتان

نظرات