مهدی آیت اللهی تفتی

مدیر عامل پردیس بنای کویر

نظرات