سید مهدی جندقی یزدی

مدیر عامل پردیس نقش یزد

نظرات