مهدی فرهمند آزموده

مدیر عامل پرشیا گاز شرق

نظرات