مهندس فرزام حاج ابراهیمی

مدیر عامل پولادین سازان خاور دور

نظرات