حیدرعلی طباطبائی

مدیر عامل پی بتن حدید ارومیه

نظرات