مهندس سیدرضا شفیعی امرئی

مدیر عامل پی دژمازند

نظرات