مهندس عبدالرضا امیرسلیمانی

مدیر عامل پی ریزان سبز شمال

نظرات