محمدرشید عبدی پور

مدیر عامل پی گستر مریوان

نظرات