جمشید محمدی لپوندانی

مدیر عامل پیشرو سازه خزر

نظرات