عبدالمجید فدایی رودی

مدیر عامل پیمان دژ خراسان

نظرات