مهندس رضا یوسفی

مدیر عامل تعاونی نوین پردازش محمود آباد

نظرات