مهندس ابراهیم روح پور

مدیر عامل تعاونی همیشک سان

نظرات