مهندس رحیم فکاری آزاد

مدیر عامل تفت پی ساز

نظرات