عباسعلی نایب رزمگاهی

مدیر عامل تکانه صنعت پارس

نظرات