مهندس محمد رضا نثار نوبری

مدیر عامل تکساز تبریز

نظرات