مهندس علیرضا خادم عباسی

مدیر عامل توان آذرخش شمال

نظرات