مهندس قاسم ملامحمدی عمران

مدیر عامل تیرستون خزر

نظرات