سیامک نصراله بیگی

مدیر عامل تیسفون بنا سنندج

نظرات