سید مجید نبوی نامقی

مدیر عامل ثامن ستون شرق

نظرات