سه شنبه، 1، مرداد، 1398 | Tuesday، 23 July، 2019

قانون کاهش مالیات پیمانکاری

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم در ماده( ۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و اصلاحات طی بخشنامه ۲۰۰/۱۲۳۹۲ مورخه ۲۱/۶/۹۱و الحاقات بعدی آن ،عبارت «سه درصد(۳%) (بجای ۵%)آن به عنوان علی الحساب مالیات مودی (دریافت ...[…]