سه شنبه، 28، خرداد، 1398 | Tuesday، 18 June، 2019

آگهی فراخوان نوبت اول – مرحله دوم -انتخاب مشاور

آگهی فراخوان نوبت اول – مرحله دوم شهرداری بهبهان پیرو آگهی ۳۴۱۵۰- ۱۵ مورخه ۱۵/۱۰/۹۷ درج در روزنامه عصر ایرانیان مورخه ۱۶/۱۰/۹۷ در نظر دارد نسبت به شناسایی مشاور جهت تدوین برنامه جامع توسعه سرمایه گذاری و مشارکتهای شهرداری بهبهان اقدام نماید. لذا کلیه شرکت کنندگان واجد شرایط میتوانند بر اساس شرایط قید شده در ...[…]

شهرداری بهبهان سه شنبه 18 دی 1397

گهی مزایده عمومی نوبت…

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - مرحله اول شهرداری بهبهان به استناد بند ۲ صورتجلسه شماره ۱۹ مورخه ۲۵/۰۶/۹۷ شورای محترم اسلامی شهر و بند ۱ نامه شماره ۶۵۹۴/۱/۴۴۳۳ مورخه ۰۴/۰۷/۹۷ کمیته تطبیق فرمانداری محترم بهبهان، در نظر دارد از طریق مزایده عمومی نسبت به جذب پیمانکار جهت بهره برداری از جایگاه فروش گاز CNG ...[…]

شهرداری بهبهان سه شنبه 15 آبان 1397

آگهی مزایده عمومی نوبت…

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - مرحله اول شهرداری بهبهان به استناد بند ۱ صورتجلسه شماره ۱۹ مورخه ۰۳/۰۲/۹۷ شورای محترم اسلامی شهر، در نظر دارد از طریق مزایده عمومی نسبت به واگذاری حفظ و نگهداری کلیه ابنیه فنی، ساختمان و تاسیسات و خدمات میدان میوه و تره بار شهرداری بهبهان واقع در مجاور میدان ...[…]

شهرداری بهبهان یکشنبه 6 آبان 1397

گهی مزایده عمومی فروش…

آگهی مزایده عمومی فروش خودرو ( نوبت دوم – مرحله اول) شهرداری بهبهان در نظر دارد نسبت به فروش ۱دستگاه خودرو با مشخصات درج شده در جدول ذیل اقدام نماید . ۱- اسناد مزایده در مقابل پرداخت مبلغ ۰۰۰ / ۵۰۰ ریال (غیر قابل استرداد) به حساب شماره ۲۱۷۰۰۹۲۲۶۸۰۰۴ بانک ملی بنام تمرکز درآمد متفرقه ...[…]

شهرداری بهبهان یکشنبه 6 آبان 1397

آگهی مزایده عمومی فروش…

آگهی مزایده عمومی فروش خودرو ( نوبت اول – مرحله اول) شهرداری بهبهان در نظر دارد نسبت به فروش ۲ دستگاه خودرو با مشخصات درج شده در جدول ذیل اقدام نماید . ۱- اسناد مزایده در مقابل پرداخت مبلغ ۰۰۰ / ۵۰۰ ریال (غیر قابل استرداد) به حساب شماره ۲۱۷۰۰۹۲۲۶۸۰۰۴ بانک ملی بنام تمرکز درآمد ...[…]

شهرداری بهبهان پنجشنبه 8 شهریور 1397

آگهی مناقصه عمومی نوبت…

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - مرحله اول شهرداری بهبهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات مربوط به آن و چمن زنی سطح شهر بهبهان را به پیمانکارن واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای خدماتی واجد شرایط و مرتبط و دارای تخصص در زمینه ...[…]

شهرداری بهبهان پنجشنبه 8 شهریور 1397