سه شنبه، 28، خرداد، 1398 | Tuesday، 18 June، 2019

انجام آزمایشات کنترل سلامت و معاینات ادواری کارکنان

این آزمایشات شامل تستهای تخصصی خون، ادرار و معاینات تخصصی شنوایی سنجی (Audio metry)، تنفس سنجی (Spiro metry) و بینایی سنجی (Opto metry) می باشد. آزمایشات و معاینات یاد شده هر ساله بر اساس قوانین حفاظت فنی و ایمنی در دوره های منظم انجام می شود. خاطرنشان می گردد پس از دریافت نتایج آزمایشات و ...[…]