پنجشنبه، 27، دی، 1397 | Thursday، 17 January، 2019

دوره آموزشی کمک های اولیه در امور انتقال همدان برگزارشد

دوره آموزشی کمک های اولیه در امور انتقال همدان برگزارشد

اهمیت کمکهای اولیه در هنگام وقوع حوادث و تاثیر آن در کاهش شدت آسیبها و صدمات ناشی از سوانح بر هیچ کس پوشیده نیست و همچنین ضرورت ارتقاء سطح آمادگی کارکنان در مواقع بحرانی، به همین منظور دوره آموزشی ۱۶ ساعته کمکهای اولیه جهت پرسنل شاغل در امور انتقال برق استان همدان (۱۷۶نفر) به مدت ...[…]

شرکت برق منطقه ای باختر چهارشنبه 26 دی 1397