دوشنبه، 6، خرداد، 1398 | Monday، 27 May، 2019
اخبار مرتبط با تراکم فروشی

آثار مخرب و منفی تراکم فروشی/ شهرداران در افزایش کیفیت سکونتی شهروندان با یکدیگر رقابت کنند

آثار مخرب و منفی تراکم فروشی/ شهرداران در افزایش کیفیت سکونتی شهروندان با یکدیگر رقابت کنند

مدیر شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان همدان در جلسه‌ای که به منظور بررسی مسائل و موارد مربوط به طرح‌های تفصیلی شهرهای سامن و جوکار با حضور شهردار سامن و شهردار جوکار به بیان آثار مخرب و منفی تراکم فروشی و همچنین افزایش نرخ جمعیت‌پذیری و در نتیجه افزایش جمعیت در مناطق ...[…]

شنبه 16 اردیبهشت 1396