جمعه، 3، خرداد، 1398 | Friday، 24 May، 2019
اخبار مرتبط با جامعه مهندسان

آمار بالای امضا فروشی مهندسان دروغ است

آمار بالای امضا فروشی مهندسان دروغ است

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: من به شدت آمار بالای امضا فروشی مهندسان را رد می کنم. ما ادعا نمی کنیم در حوزه نظام مهندسی اشکالی وجود ندارد اما درصد مشکلات به حدی نیست که آن را به همه مهندسان عمومیت و تعمیم دهیم. به نظر می رسد برجسته کردن بحث امضا ...[…]

یکشنبه 7 آبان 1396