سه شنبه، 3، اردیبهشت، 1398 | Tuesday، 23 April، 2019
اخبار مرتبط با زلزله_تهران

وظایف دولت،سازمانها و مردم در مواقع بحرانی چیست

وظایف دولت،سازمانها و مردم در مواقع بحرانی چیست

زمین لرزه ۵/۲ ریشتری تهران تلنگری بر پیکر خسته و فرسوده تهران و هشداری برای مدیران بحران کشور زمین لرزه شب گذشته تهران نشان داد که بیش از پیش باید واقع بین و هشیار باشیم. هیچ کس نمیداند تکان بعدی چند ریشتر و در کجا خواهد بود اما واقعیت میگوید در آینده ای دور یا ...[…]

شنبه 2 دی 1396