پنجشنبه، 2، خرداد، 1398 | Thursday، 23 May، 2019
اخبار مرتبط با شهر شناسی

معرفی کتاب کاوش در مفهوم مکان سازی

معرفی کتاب کاوش در مفهوم مکان سازی

بنانیوز- طبقه بندی جدیدی از [مقولات مرتبط با] مکان سازی موردنیاز است؛ چراکه به واسطه تکثیر و گسترش استانداردها، ضوابط منطقه بندی و مقررات محدودکننده، نگرانی ها پیرامون تخصصی شدن مکان سازی افزایش یافته است. در بیشتر رشته ها همچون معماری، برنامه ریزی شهری، طراحی شهری، جغرافیا، جامعه شناسی و مواردی از این دست، مسائل ...[…]

سه شنبه 31 مرداد 1396