هدیه شهرداری و شورای اسلامی شهربندرگز به ...

با پیشنهاد شهرداری و مصوبه شورای اسلامی شهر بندرگز ،شهروندانی که عوارضات نوسازی و ساختمانی ...

آغاز عملیات پیاده رو سازی خیابان امام ...

عملیات پیاده رو سازی خیابان امام خمینی پس از انجام تعریض آغاز شد

جدیدترین شرکتهای عمرانی شهر بندرگز

صنعتکاران توسعه گلستان

صنعتکاران توسعه گلستان یک شرکت در شهر بندرگز می باشد