اداره کل راه و شهرسازی استان فارس

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس یک سازمان دولتی می باشد