اداره کل مدیریت بحران استان خوزستان

اداره کل مدیریت بحران استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد