دفتر بحران و پدافند غیر عامل شهرداری شیراز

دفتر بحران و پدافند غیر عامل شهرداری شیراز یک سازمان دولتی در شهر شیراز می باشد