اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی

اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی یک سازمان دولتی در شهر تبریز می باشد