اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان شمالی

اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان شمالی یک سازمان دولتی می باشد