اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان

اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان یک سازمان دولتی می باشد