شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان غربی

شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان غربی یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

شرکت مديريت توليد برق آذربايجانغربی به منظور بهره برداري از تأسيسات و تجهيزات نيروگاهي در سال 1376 در ادارة ثبت شركتهاي شهرستان اروميه به شمارة 3986 به ثبت رسيده است . در راستاي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 100% سهام اين شركت در تاريخ 89.6.26 توسط سازمان خصوصي سازي به شركتهاي كنسرسيوم به شرح زير واگذاري شده است :
1- شركت انرژي گستر جم با 50.4 در صد سهام
2- شركت توليدي آرين ماهتاب گستر با 13.6 در صد سهام
3- شركت گسترش انرژي پاسارگاد با 36 در صد سهام
اين شركت در حال حاضر بهره برداري از نيروگاههاي تركيبي اروميه به قدرت اسمي 954مگاوات ، نيروگاه تركيبي خوي به قدرت اسمي 350 مگاوات ، نيروگاه گازي اروميه به قدرت اسمي 60مگاوات و نيروگاه تركيبي شوباد (كهنوج) به قدرت اسمي 484 مگاوات را برعهداه داشته كه قدرت منصوبه نيروگاههاي تحت بهره برداي شركت در مجموع 1848 مگاوات است.

ماموريت شركت:
توليد انرژي الكتريكي با بهره برداري بهينه از واحدهاي نيروگاهي در راستاي تامين بخشي از نياز شبكه سراسري و ارائه خدمات فني و مهندسي.