شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه

شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه یک شرکت در شهر کرمانشاه می باشد