شركت توزیع نیروی برق استان مازندران (غرب)

شركت توزیع نیروی برق استان مازندران (غرب) یک سازمان دولتی می باشد