شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد یک شرکت در شهر یزد می باشد

در راستاي سياستهاي دولت مبني بر واگذاري بخشي از مسئوليتهاي خود به واحدهاي غير دولتي همزمان با تشكيل شركتهاي توزيع برق استاني در سراسر كشور شركت توزيع نيروي برق استان يزد در سال 1371 رسماً فعاليت خود را آغاز و در جهت رسيدن به اهداف عاليه شركت كه سرويس دهي بهتر به مشتركين و متقاضيان جديد بوده است افتخار خدمتگذاري به مردم شريف استان يزد را دارد. با عنايت به تغيير ساختار شركت توانير و لزوم نظارت مستقيم شركت توانير بر عملكرد شركتهاي توزيع و بر اساس قانون استقلال شركتهاي توزيع ، شركت توزيع نيروي برق استان يزد از تاريخ 86/8/1 رسما از شركت برق منطقه اي يزد منتزع شده و زير نظر شركت توانير به انجام وظيفه ادامه مي دهد .

آدرس:يزد-بلوار شهيد منتظر قائم-شركت توزيع نيروي برق استان يزد