به منظور ارائه تصوير روشني از تكامل تدريجي برق شهري در تهران از لحظه ورود تا كنون كه سابقه اي نزديك به يك قرن دارد ١٣٧٩-١٢٨٥ و همچنين براي نشان دادن سير تحولات و عملكرد شركت برق منطقه اي تهران به زبان آمار و ارقام كه تا كنون ٣٥ سال فعاليت خود را پشت سر گذاشته و امروز به عنوان بزرگترين و ريشه دارترين مؤسسه دست اندر كار برق در جمهوري اسلامي ايران مي باشد، تاریخچه حاضر تهيه گريده است.اطلاعات مندرج در اين قسمت از منابع مختلف از جمله اسناد و مدارك و كارنامه هاي سالهاي گذشته و ساير منابع در دسترس گردآوري شده استه پس از بازنگري و بررسيهاي لازم به صورت نوشتار، نمودار و جدول ها در اين كتابچه ارائه گرديده است. به طور كلي هدف از تهيه اين كتابچه كندكاو در اينكه برق تهران چگونه از گذشته دور به جائي كه امروزه رسيده است مي باشد.دوره زماني كه براي نشان دادن این آمارهادر نظر گرفته شده به شش دوره به ترتيب زير تقسيم بندي گريده است :
 دوره اول قبل از تشكيل و تأسيس شركت برق منطقه اي تهران ١٣٤٣-١٢٨٥
 دوره دوم از سال آغاز به كار شركت برق منطقه اي تهران تا شروع انقلاب اسلامي ١٣٥٧-١٣٤٤
 دوره سوم از بعد از انقلاب اسلامي تا سال شروع برنامه اول توسعه ١٣٦٧-١٣٥٨
 دوره چهارم سالهاي برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ١٣٧٣-١٣٦٨
 دوره پنجم سالهاي برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ١٣٧٨-١٣٧٤
 دوره ششم نخستين سال برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ١٣٧٩
بنابر روايت آمار و اطلاعات، در دوره اول يعني از سال ١٢٨٥ كه نخستين كارخانه برق شهري توسط مرحوم حاج حسين امين الضرب در خيابان چراغ برق تهران (امير كبير كنوني) به كار افتاد تا تأسيس شركت برق منطقه تهران در سال ١٣٤٤ يعني پس از گذشت ٦٠ سال نه تنها پيشرفت قابل ملاحظه اي در وضعيت برق تهران رخ نداد بلكه در سطح كشور نيز برق پيشرفت قابل توجهي نداشت چنانكه در سال ١٣٤٤ ميزان قدرت نامي نيروگاههاي زير پوشش وزارت آب و برق در حد ٥٣٢ مگاوات، توليد كل انرژي برق حدود يك ميليارد كيلووات ساعت و تعداد كل مشتريان برق فقط در حد ٦٥٠ هزار مشترك بود.در دوره هاي بعد به ويژه در دوره سوم علي رغم مشكلات فراواني كه ناشي از جنگ ناخواسته و محاصره اقتصادي بر سر راه توسعه برق وجود داشت، برق تهران به همت مديران، مهندسان، كارشناسان، تكنسينها و كارگران خود موفق شد به راه خود ادامه دهد و با پشت سر گذاشتن اين دوره پر مخاطره در دوره هاي بعد تلاش گسترده اي در جهت تحقق اهداف برنامه هاي اول، دوم و سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و سياستهاي راهبردي وزارت نيرو به عمل آورد.
اهداف كلي برنامه هاي مذكور عبارتند از:
تأمين برق مطمئن و مورد نياز مشتركان، بهره برداري بهينه و اقتصادي از تأسيسات برق، راهكارهاي عملي براي افزايش كارائي كاركنان، كاهش هزينه ها، بهبود مديريت مصرف، صرفه جوئي و استفاده منطقي از انرژي برق، نيل به خودكفائي و اداره اقتصادي تأسيسات برق، گسترش تحقيقات و آموزشهاي كاربردي و ....در جهت تحقق اهداف ذكر شده شركت برق منطقه اي اقداماتي به شرح زير را به انجام رسانده و در حال ادامه راه براي رسيدن به اهداف تعيين شده در برنامه سوم توسعه است:
بهبود برنامه هاي نگهداري و تعميرات نيروگاههاي زير پوشش، اصلاح و متعادل نمودن شبكه هاي انتقال، فوق توزيع به منظور كاهش تلفات، تسريع در عمليات برقراري انشعابهاي متقاضيان جديد، تأمين برق مشتركان با ولتاژ و فركانس استاندارد، اصلاح سيستم محاسبه و وصول بهاي برق مصرفي مشتركان، تأمين تجهيزات شبكه هاي توزيع از صنايع داخلي، آموزش و رشد سطح دانش كاركنان، ايجاد واحدهاي ارتباط مردمي براي آگاهي از نقطه نظرها و خواسته هاي مصرف كنندگان برق، بهبود روشهاي خبردهي و خبرگيري نظير راه اندازي تلفن گويا، استقرار سيستمهاي سخت افزاري و نرم افزاري و ....
آمار و ارقام ارائه شده خود گواه صادقي است از پيشرفتهاي حاصل شده كه در طي سالهاي گذشته به ويژه در سالهاي اخير با تلاش و كوشش مديران و كاركنان برق تهران و شركتهاي وابسته به دست آمده است. اميد است اطلاعات ارائه شده در اين كتابچه گوياي حقايقي روشن از فعاليتهاي انجام شده برق تهران در طي سالهاي گذشته بوده و پاسخگوي نيازهاي اطلاعاتي كليه علاقه مندان باشد.
در پايان به منظور ارج نهادن به زحمات و تلاش خستگي ناپدير كليه مديران عاملي كه با قبول مسئوليت كمر همت به خدمت مردم بسته و بي گمان عملكرد هر يك از آنان به سهم خود در شكل گيري و سازماندهي برق تهران مؤثر بوده، بي مناسبت نيست با درج تصوير، اسامي و مدت تصدي آنها در اين كتابچه، ياد و خاطره آنها را هميشه زنده نگه داشته و براي آناني كه اكنون در قيد حيات نيستند از خداوند متعال طلب رحمت و آمرزش نموده و براي آناني كه در قيد حيات بوده و برخي از آنها در راه خدمت به مردم هنوز هم دست از تلاش برنداشته اند آرزوي تندرستي و توفيق روز افزون نمائيم.