چشم انداز و بیانیه مأموریت شرکت در افق برنامه راهبردی اتخاذ شده برای شرکت به شرح زیر می باشد:
بیانیه چشم انداز شرکت برق منطقه ای غرب
برق منطقه ای غرب شرکتی است پویا و دانش پایه که با تکیه بر منابع انسانی توانمند، تمام تلاش خود را معطوف به فعالیتهایی می نماید که در سطح کلاس جهانی موجب افزایش ارزش شده و موقعیت ممتازی را به جهت بکارگیری فناوری های نوین صادرات انرژی ایجاد کند. شرکت تعامل سازنده ای را با گروه های ذینفع خود برقرار ساخته و همواره بر این باور است که توسعه و پیشرفت تنها از طریق ایجاد و توسعه مزیت های رقابتی میسر می شود.
بیانیه مأموریت شرکت برق منطقه ای غرب
مأموریت شرکت برق منطقه ای غرب، مدیریت بر تأمین، تولید، انتقال و فروش نیروی برق به صورت اقتصادی، مطمئن، مداوم و با کیفیت مطلوب و منطبق بر استانداردهای جهانی است و در جهت جلب رضایت و تکریم مشتریان و سایر ذینفعان در حوزه تحت پوشش با رعایت مسائل زیست محیطی، توسعه نوآوری و توانمندسازی منابع انسانی کوشش می نماید.